Previous video Next video

      • สาระน่ารู้ สู่ผู้สดับ
      ในมหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา กัณฑ์ทศพร นับเป็นกัณฑ์แรก กัณฑ์ทศพร ประดับด้วยคาถา ๑๙ พระคาถา เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


      • เนื้อความโดยย่อ
      อดีตกาลโพ้น ก่อนสมัยพุทธกาลนานหลายกัปป์ กล่าวถึงพระเจ้ากรุงสญชัย พระโอรส พระเจ้าสีวีราชแห่งกรุงสีพี ทรงอภิเษกสมรสกับพระธิดาพระเจ้ากรุงมัททราช พระนามผุสดี ผู้ซึ่งทรงได้รับพร ๑๐ ประการหรือทศพร จากพระอินทร์ เทพผู้เป็นใหญ่ด้วยมูลเหตุดังนี้

      พระนางผุสดีเมื่อสิ้นพระชาติที่ทรงกำเนิดเป็นพระนางสุธรรมา และด้วยพระบารมีแก่กล้า พระนางเสด็จสู่สวรรค์อุบัติเป็นเทพธิดาผุสดี เป็นพระอัครมเหสีแห่งพระอินทรเทพ ครั้นถึงคราต้องทรงจุติจากสวรรค์ พระอินทรเทพประทานพร ๑๐ ประการให้ตามที่พระนางมีพระประสงค์ดังนี้

      ๑. ได้บังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้ากรุงสีพี
      ๒. มีพระเนตรดำขลับประดุจตาลูกเนื้อทราย
      ๓. พระขนงดำสนิท
      ๔. ทรงพระนามว่า ผุสดี
      ๕. มีพระโอรสทรงพระเกียรติยศยิ่งกษัตริย์ทั้งปวง และมีพระศรัทธาในพระกุศลทั้งปวง
      ๖. เมื่อทรงพระครรภ์ อย่าให้พระครรภ์โย้นูนดังสตรีมีครรภ์ทั่วไป
      ๗. พระถันงาม เวลาทรงพระครรภ์ก็มิดำและหย่อนคล้อยแม้กาลเวลาล่วงไป
      ๘. พระเกศาดำสนิทประดุจสีปีกแมลงค่อมทอง
      ๙. พระฉวีละเอียดงามเป็นนวลละออง ดังทองคำธรรมชาติ ปราศจากราคี
      ๑๐. ขอให้ทรงบารมี ทรงอำนาจไว้ชีวิตนักโทษประหารได้
      มิใช่เพียงพร ๑๐ ประการเท่านั้น ที่หนุนเนื่องให้พระนางผุสดีได้เป็นพระพุทธมารดาใน ชาติกาลต่อมา ครั้งอดีตชาติ พระนางเคยเฝ้าถวายแก่นจันทร์แดงเป็นพุทธบูชาแก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทรงอธิษฐาน ตั้งพระปรารถนาให้ได้เป็นพระพุทธมารดาในอนาคตชาติด้วย


      • ตัวละครสะท้อนคุณธรรม
      พระเจ้ากรุงสญชัย-พระนางผุสดี ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ปกครองที่ดี ฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน รู้จักผ่อนปรนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์


      • เพลงประจำกัณฑ์
      คือเพลง “สาธุการ” ประกอบกิริยาน้อมนมัสการรับพรทั้ง ๑๐ ประการของพระนาง ผุสดี


      • ข้อคิดจากกัณฑ์
      การทำบุญจะได้ดังประสงค์ ต้องอธิษฐานจิต ตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ตั้งมั่นและบริบูรณ์ในศีล ได้แก่ การทำความดี รักษาความดีนั้นไว้ และหมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น


      • อานิสงส์แห่งการบูชากัณฑ์ทศพร 
      จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ ทั้งจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการ


      • องค์แสดงธรรม 
      พระราชธรรมวาที  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร