พระราชประสงค์ในการก่อตั้ง วง อ.ส.

  เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จนิวัตประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้วประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เนื่องเพราะระหว่างนั้นมีการก่อสร้างพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เพิ่มเติม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้มีการรวมนักดนตรีสมัครเล่นอันประกอบด้วยพระราชวงศ์ที่ทรงคุ้นเคยมาร่วมกัน (ทรง) เล่นดนตรี  ณ  พระที่นั่งอัมพรสถานทุกเย็นวันศุกร์  โดยตั้งเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกและพระราชทานชื่อวงนี้ว่า “วงลายคราม” ประกอบด้วยสมาชิกของวงหลายท่าน อาทิ หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์  รพีพัฒน์  หม่อมเจ้าแววจักร  จักรพันธุ์ หม่อมเจ้ากัมปลีสาน ชุมพล หม่อมเจ้าชุมปกบุตร  ชุมพล หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช หม่อมราชวงศ์ พงศ์อมร  กฤดากร   หม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์   หม่อมหลวงอุดม  สนิทวงศ์  หม่อมหลวงประพันธ์  สนิทวงศ์  นายสุรเทิน บุนนาค  และนายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เป็นต้น และมีนักร้องประจำวง ได้แก่ หม่อมเจ้ามูรธาภิเศก โสณกุล  และหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ  กิติยากร

          ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ กรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายเครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง ๑๐๐ วัตต์ ซึ่งมีทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสถานีวิทยุอ.ส.(อัมพรสถาน) เพื่อให้สถานีเป็นสื่อกลางที่ให้ความบันเทิงและสาระประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  “วงลายคราม” ออกอากาศส่งวิทยุกระจายเสียงร่วมกับวงดนตรีต่างๆ ด้วย ต่อมาวงดนตรีลายครามได้รับการปรับปรุง เนื่องจากนักดนตรีกิตติมศักดิ์เหล่านั้นเริ่มทรงพระชรามากขึ้น ไม่สามารถมาทรงร่วมเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่  จนเหลือเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นายแมนรัตน์  ศรีกรานนท์ เท่านั้น   นายแมนรัตน์  จึงทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสรรหานักดนตรีเข้ามาถวายงานเพิ่มเติมจนครบวงให้สามารถเล่นต่อไปได้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักดนตรีรุ่นหนุ่มๆ เข้ามาเล่นดนตรีร่วมกับพระองค์ จึงเกิดเป็น วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ขึ้น วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ นี้ มีลักษณะพิเศษคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิกของวง โดยออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิทยุเป็นประจำทุกวันศุกร์ และยังทรงจัดรายการเพลง รวมทั้งทรงเลือกแผ่นเสียงเองในระยะแรก บางครั้งก็โปรดเกล้าฯ เปิดโอกาสให้พสกนิกรได้ติดต่อสื่อสารกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างไม่ทรงถือพระองค์ บางครั้งก็โปรดเกล้าฯ ให้มีการขอเพลง และจะทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เอง นอกจากนั้น วง อ.ส. วันศุกร์นี้ยังเป็นวงดนตรีที่โปรดเกล้าฯ ให้ไปบรรเลงในงาน “วันทรงดนตรี” ตามที่มหาวิทยาลัยต่างๆ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิต นักศึกษา เป็นการส่วนพระองค์ ก่อนที่จะยกเลิกไป เพราะทรงมีพระราชกรณียกิจเพิ่มมากขึ้น

พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงดนตรีกับนักดนตรีใน วง อ.ส.วันศุกร์ ในอดีต

ราย (พระ) นามอดีตนักดนตรีวง อ.ส.วันศุกร์  สมัยแรก ได้แก่
หม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล
หม่อมราชวงศ์เสนีย์   ปราโมช
หม่อมราชวงศ์พงษ์อมร  กฤดากร
หม่อมหลวงประพันธ์   สนิทวงศ์
พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี  ปราโมช (องคมนตรีและศิลปินแห่งชาติ)
เรืออากาศตรี  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.แมนรัตน์  ศรีกรานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ)
หม่อมหลวงเสรี  ปราโมช
ว่าที่ร้อยตรี อวบ เหมะรัชตะ
นายเดช ทิวทอง
นายดำเกิง สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา
นายไพบูลย์   ลีสุวัฒน์
นายเสนอ  ศุขะบุตร
นายนนท์ บูรณสมภพ
นายกวี  อังศวานนท์
นายสุวิทย์  อังศวานนท์
นายถาวร  เยาวขันธ์
พลโท ทันตแพทย์ ทวีศักดิ์  ทวีศรี
นายสันทัด  ตัณฑนันทน์
นายอุทิตต์  ทินกร  ณ  อยุธยา
นายเกษม  สนิทวงศ์  ณ อยุธยา
นายพัลลภ  สุวรรณมาลิก
นายธรรมรักษ์  ทินกร ณ อยุธยา  (เป็นสมาชิกในภายหลัง)
นายอนิรุธ  ทินกร  ณ  อยุธยา (เป็นสมาชิกในภายหลัง)
ดร.ภาธร  ศรีกรานนท์ (เป็นสมาชิกในภายหลัง)
พลตำรวจเอก  เสริม  จารุรัตน์  (เป็นสมาชิกในภายหลัง)

รายนามอดีตนักร้องวง อ.ส วันศุกร์  ( ปัจจุบันไม่มีนักร้องแล้ว ) ได้แก่  
ท่านผู้หญิงสาวิตรี   ศรีวิสารวาจา
คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร. คุณกัญดา  ธรรมมงคล
ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ
นางจีรนันท์  (เศวตนันท์) ลัดพลี
นาวาอากาศเอก อภิจิต    ศุกระจันทร
นางสารา  เกษมศรี  ณ  อยุธยา
นางพรศรี  สนิทวงศ์ ณ  อยุธยา
คุณหญิงทองทิพย์  รัตนะรัตน์

รายนามนักดนตรี อ.ส.วันศุกร์  ปัจจุบัน  ได้แก่   
พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี  ปราโมช (องคมนตรีและศิลปินแห่งชาติ)
เรืออากาศตรี  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์  ศรีกรานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ)
พลโท ทันตแพทย์ ทวีศักดิ์  ทวีศรี
นายนนท์  บูรณสมภพ
นายถาวร  เยาวขันธ์
นายกวี  อังศวานนท์
นายสุวิทย์  อังศวานนท์
นายพัลลภ สุวรรณมาลิก
นายสันทัด  ตัณฑนันทน์
นายอนิรุธ  ทินกร  ณ อยุธยา
ดร. ภาธร  ศรีกรานนท์

Back to Top