การให้บริการของหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

          ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๕ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณให้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อเริ่มพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ LAN เพื่อให้บริการภายในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
            ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นมหามงคลสมัยที่พิเศษยิ่ง  ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวิทตา ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกด้าน ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนในด้านดนตรีนั้นพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) จัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้บริการทางดนตรี เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณอย่างกว้างขวาง เป็นการเผยแพร่งานวัฒนธรรมทางด้านดนตรี อันเป็นสมบัติศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้กว้างขวางและสืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ เพื่อความร่มเย็นผาสุกของปวงประชาราษฎร์ และการพัฒนาประเทศให้ไปสู่โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่

๓. เพื่อสร้างเสริมเกียรติภูมิและความมั่นคงของประเทศ

๔. เพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษา ส่งเสริม สืบทอด และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วยดนตรีให้ดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปูสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและชาติ

๕. เพื่อเผยแพร่ศิลปกรรมและวิชาการดนตรี ทั้งดนตรีไทย และเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  รวมทั้งเพลงไทยต่างๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีและเพลง

๖. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการดนตรีสำหรับการใช้ศึกษาและวิจัยต่อไปในอนาคต

๗. เพื่อให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้นตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่ใช้อินเตอร์เนต สามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่หอสมุดดนตรีฯ

เวลาเปิด - ปิด บริการ
เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ปิดบริการเฉพาะวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

วัสดุที่มี ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

แผ่นเสียงระบบดิจิตอล วีดิทัศน์ (วีดิโอ)
แผ่นเสียง
แถบบันทึกเสียง
แผ่นเสียง
รูปภาพ ปฏิทิน สูจิบัตร ฯลฯ (เฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดนตรี)
โน้ตเพลง
หนังสือ

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

          ห้ามนำสื่อโสตทัศน์ วัสดุสิ่งพิมพ์เอกสาร  หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อันมีลักษณะเดียวกับ ที่มีในหอสมุดดนตรีฯ ซึ่งเป็นของส่วนตัวเข้ามาในห้องสมุดดนตรีฯ 

          การทำซ้ำ ทำสำเนาเพลง หรือต้นฉบับโน้ตเพลงที่มีในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยมีหลักฐานมาแสดงแก่ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย บุคคลนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยกฎหมาย   โดยมีหลักฐานมาแสดงแก่ผู้อำนายการหอสมุดแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

          แสดง “บัตรสมาชิกห้องสมุดดนตรีฯ” แก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อต้องการใช้บริการ ในหอสมุดนตรีฯ หรือการนำสิ่งตีพิมพ์ในหอสมุดดนตรีฯ ออกไปถ่ายสำเนา
          ผู้ใช้บริการทุกคนต้องเคารพต่อสถานที่ ด้วยการแต่งกายสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำใดใดเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น

Back to Top