ประวัติ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

           เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะนักดนตรี วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีผู้สำนึกในพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณเป็นเงิน ๑๕ ล้านบาทโดยก่อสร้างอาคารเชื่อมกับอาคารห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ขยายออกไปทางทิศตะวันตกเป็นอาคาร ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตรยาว ๑๘.๕๐ เมตร ชั้นล่างโล่งให้รถยนต์เข้าออกได้ ส่วนชั้น ๒ เป็นห้องบริการศึกษาค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์ และพระราชกรณียกิจด้านดนตรีตลอดจนรวบรวมแผ่นเสียงแถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี  วีดิทัศน์ รวมทั้งสื่อโสตทัศนูปกรณ์ อื่นๆ และโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่สมบูรณ์ส่วนชั้น ๓ เป็นห้องจัดแสดงและบรรเลงดนตรี

 

 

           วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  • เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ ทั้งในลักษณะของสื่อโทรทัศน์ หนังสือ เอกสาร และโน้ตเพลง
  • เพื่อเผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ได้เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและสมบรูณ์
  • เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้างานวิชาการทางด้านดนตรี และให้ความสุขความบันเทิงแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับชั้น

แผนที่

Back to Top