ข่าวกิจกรรม

 • วันที่: 
  จันทร์ 19 มีนาคม 2018 - 09:00 ถึง พฤหัสบดี 31 พฤษภาคม 2018 - 15:00
  สถานที่: 
  ห้องจัดแสดง ชั้น 2 อาคารใหม่หอสมุดดนตรีฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต
  กทม.  10300
  ไทย

  โครงการส่งเสริมและเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมและการดนตรี

  Bye “อบรมทฤษฎีดนตรีสากลและปฏิบัติดนตรีพื้นฐาน”Bye

   เปิดแล้ว ผู้สนใจอบรม ฟรี เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาดนตรี “ทฤษฎีดนตรีสากลและปฏิบัติดนตรีพื้นฐาน” เพื่อนำความรู้ไปเพิ่มทักษะการเรียน การสอนวิชาดนตรี โครงการนี้จัดทำเพื่อ นักเรียน  นักศึกษา จนถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน อย่างมีประโยชน์  เปิดสอนตั้งแต่ ระดับเบื้องต้น จนถึง ระดับกลาง  อย่างถูกต้องตามหลักสากล 

  พิเศษ ปีนี้จะเพิ่มเนื้อหาการปฏิบัติดนตรีเบื้องต้น (Violin) อบรมเสร็จจะมีการทดสอบวัดความรู้ รับใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ 

  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

  ปฐมนิเทศพร้อมกันและเริ่มอบรมวันแรก

  ในวันที่ ๑๙ มีนาคม  - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  รับใบประกาศนียบัตร วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.๓๐ น. พร้อมกันทุกเกรด

   

  ติดต่อสอบถามได้ที่   เบอร์ ๐๒ ๖๒๘ ๙๙๕๘  โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๙๙๕๘  

  หรือ สมัครผ่านทาง  E – mail : musiclibrary59athotmail [dot] com (musiclibrary 59 @ hotmail.com)

  Facebook :  มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

  Clapping  สมัครวันนี้ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ Clapping

 • วันที่: 
  พฤหัสบดี 1 มกราคม 2015 - 09:00 ถึง พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2015 - 16:00
  สถานที่: 
  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๔๕ โทรสาร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๓
  ไทย

  มูลนิธิหอสมุดดนตรีฯ ร่วมกับ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดนิทรรศการถาวรเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการดนตรี แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์

   

 • วันที่: 
  ศุกร์ 5 กันยายน 2008 - 18:00 ถึง 20:30
  สถานที่: 
  ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  ไทย

                     เมื่อ วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการ “โครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี” หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ บริษัทสยามดนตรี ยามาฮ่า จำกัด  ได้จัด “คอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ : บทเพลงของในหลวงในดวงใจ” ขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมนำร่องของการเปิดตัวอย่างไม่ทางการ (Soft Launch) ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเป็น”องค์อัครศิลปิน” ...

 • วันที่: 
  จันทร์ 29 มิถุนายน 2015 - 00:00
  สถานที่: 
  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๔๕ โทรสาร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๓
  ไทย

                    อนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ  การเจริญพระชนมายุครบ ๕๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพทางการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์อุปถัมภ์ทั้ง ๒ พระองค์ ให้เป็นที่ประจักษ์และขจรขจายแก่ปวงประชาชนชาวไทย และประชาคมโลก คณะกรรมการบริหารหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ฝ่ายนักดนตรี อ.ส. วันศุกร์ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับผู้สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน จึงมีดำริที่จัดโครงการ “โครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยกำหนดกิจกรรมไว้ ใน ๔ รูปแบบหลักดังนี้ :

                    การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่หมุนเวียนทั่วประเทศเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งประวัติ และการให้บริการของหอสมุดดนตรีฯ
                    การจัดแสดงวงสาธิตคอนเสิร์ต “บทเพลงของในหลวงในดวงใจ” และมหกรรมเพลงพระราชนิพนธ์ ใน ๙ จังหวัดสำคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)
                    การปรับภูมิทัศน์ภายในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
                    การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรี ทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และสามารถให้บริการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต (ห้องสมุดชัยพัฒนา) พระราชวังไกลกังวล  และวังสระปทุม

 • วันที่: 
  จันทร์ 29 มิถุนายน 2015 - 00:00
  สถานที่: 
  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๔๕ โทรสาร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๓
  ไทย

            เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะนักดนตรี วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก  นายเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ผู้สำนึกในพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาท โดยก่อสร้างอาคารต่อเชื่อมกับอาคารห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ไปทางทิศตะวันตก เป็นอาคาร ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร ชั้นล่าง โล่งให้รถยนต์ผ่านเข้า – ออก ได้ ชั้น ๒ เป็นห้องบริการศึกษาค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์ และพระราชกรณียกิจด้านดนตรี ตลอดจนรวบรวมแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี วีดีทัศน์ รวมทั้งสื่อโสตทัศน์อื่น ๆ และโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ชั้น ๓ เป็นห้องจัดแสดงและบรรเลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด “หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๐...

Back to Top